§ 11
Dane osobowe – polityka prywatności

 1. Niniejszy paragraf określa Politykę Prywatności sklepu internetowego www.explosklep.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych przez Klientów.
 2. ExploTeam S.C. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane przekazane poprzez Sklep internetowy przez Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub prowadzącą działalność gospodarczą, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO (numer zbioru zostanie wpisany po jego nadaniu przez GIODO).
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego wiąże się z koniecznością podania przez Klienta swoich własnych danych osobowych.
 5. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie::
  a. imię i nazwisko
  b. adres zamieszkania/dostawy
  c. numer telefonu
  d. adres email
  e. numer NIP
 6. Cel i czas przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów na rzecz Klientów poprzez Sklep internetowy m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera), a także w celu marketingu usług i produktów swoich oraz podmiotów współpracujących oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej celem świadczenia wybranych przez Klienta usług.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji bądź dokonywania zakupu. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 10. Administrator może przesyłać Klientom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów z Administratorem współpracujących. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na ich otrzymywanie.
 11. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu, wglądu do treści danych osobowych oraz do ich zmiany, poprawiania i aktualizacji, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 12. W przypadku zmiany danych osobowych, Klient powinien niezwłocznie uaktualnić je na Koncie klienta.
 13. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w punkcie 3 na żądanie Klienta, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 14. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 15. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych za pomocą protokołu SSL w celu zabezpieczenia danych Klienta przechowywanych w systemie.
 16. Połączenie Klienta ze Sklepem internetowym, w procedurze dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów do płatności jest szyfrowane i poufne. Stosowne regulaminy i polityki prywatności znajdują się na stronach internetowych tych serwisów i zalecamy się z nimi zapoznać.
 17. W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) ExploTeam S.C. 42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 50/14. NIP: 625 244 6000 , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://explosklep.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.
  Sklep internetowy www.explosklep.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 18. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta oraz przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Klienta.
 19. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 20. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 21. Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych Klient może zgłaszać mailowo na adres Administratora danych
 22. Klient może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 23. Wszelkie żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych Klient może zgłaszać mailowo na adres administratora danych. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@exploteam.pl.
 24. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 25. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 12
Polityka cookies

 1. Dla wygody Klientów Sklep internetowy używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem internetowym.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  – adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  – czas nadejścia zapytania,
  – czas wysłania odpowiedzi,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  – informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem internetowym. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. W Portalu wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  – cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.explosklep.pl
  – cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  – cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  – cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
  – cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
  – cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
  Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  – prezentowanie treści multimedialnych, które są pobierane m.in z www.youtube.com, www.vimeo.com
  – wykorzystywania funkcji interaktywnych w celu zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności Sklepu internetowego za pomocą takich serwisów internetowych jak Instagram.com, Facebook.com, Pinterest.com
 7. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przegladarkach:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,

Interent Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.